Studentų atstovai

<< Grįžti į pradinį puslapį

Studijų programų komitetai

Studijų programų komitetas rūpinasi studijų programos įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais. 

Studentų atstovai studijų programų komitetuose: 

Istorijos jungtinis studijų programų komitetas: 

Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programos komitetas: 

Archeologijos jungtinių studijų programos komitetas: 

Paveldosaugos studijų programos komitetas: 

VU IF Akademinės etikos komisija

VU IF Akademinės etikos komisija nagrinėja akademinės etikos pažeidimus universiteto bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų).

VU IF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU IF dėstytojai ir 2 studentų atstovai:

VU IF Ginčų nagrinėjimo komisija

VU IF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU IF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU IF dėstytojai ir 3 studentų atstovai:

VU IF Priėmimo - atestacijos komisija 

VU IF Priėmimo - atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

Studentų atstovai VU IF Priėmimo - atestacijos komisijoje: 

Rinkimų komisija 

Studentų atstovai rinkimų komisijoje: 

VU IF Taryba 

VU IF fakulteto Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto  mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika. 

Studentų atstovai VU IF Taryboje: 

VU SA Parlamentas 

Parlamentas yra kolegiali VU SA valdymo institucija, tarp konferencijų atliekanti visas VU SA valdymo funkcijas, išskyrus tas, kurios tiesiogiai yra pavestos Konferencijai. Parlamentas susideda iš VU SA P išrinktų atstovų, Tarybos narių, prezidento bei viceprezidentų. 

Studentų atstovai VU SA Parlamente: