Metų veiklos planas

<< Grįžti į pradinį puslapį

Metų veiklos planas – tai vasarą vykusių padalinio planavimų metu išsikelti tikslai ir gairės siekiant išspręsti tam tikras padalinyje, šiuo atžvilgiu Istorijos fakultete, studentams kylančias problemas. Būtent tuo vasarą užsiėmė Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Istorijos fakultete komandos nariai, kurie išgrynino VU IF akademinės bendruomenės nariams opiausias problemas ir planavo, kaip šias būtų galima išspręsti. Šių planavimų rezultatas – rugsėjo 23 d. VU SA Parlamente patvirtintas VU SA IF metų veiklos planas (MVP). Metų veiklos plane VU SA IF nusimatė tris pagrindines veiklos kryptis: užsienio kalbų dėstymo Istorijos fakultete kokybės gerinimas, VU IF rašto darbų metodinių nurodymų atnaujinimas bei VU SA IF narių konsultavimo kompetencijų kėlimas. Kviečiame susipažinti su VU SA IF MVP, iškeltais tikslais ir siekiamais rezultatais.

 

Užsienio kalbų dėstymo Istorijos fakultete kokybės gerinimas.

Bendraujant su studentais bei atsižvelgiant į VU IF bendrąsias pusmečio apklausas, buvo pastebėta, jog užsienio kalbų dėstymas yra vertinamas vidutiniškai arba prastai. Siekdami išsiaiškinti, tokio vertinimo priežastis bendravome su studentais apie jų patirtis mokantis užsienio kalbas VU Istorijos fakultete. Susisteminus surinktą informaciją paaiškėjo, jog pagrindinės tokio vertinimo priežastys yra trumpas užsienio kalbų dėstymo laikotarpis ir dalykų siekinių neorientavimas į Istorijos mokslą. O to rezultatas negebėjimas pritaikyti užsienio kalbų vėlesniuose kursuose.

Siekdami išspręsti šią problemą VU SA IF išsikėlė tikslą inicijuoti užsienio kalbų dalykų aprašų atnaujinimo procesus, jog minėti aprašai atitiktų Istorijos fakulteto studentų lūkesčius ir poreikius. Atsižvelgdami į surinktą nuomonę iš studentų ir dėstytojų, dėstančių dalykus, kuriuose aktualu gerai mokėti užsienio kalbas mokslinės literatūros bei šaltinių originalų kalba nagrinėjimui ir interpretavimui, VU SA IF paruoš pasiūlymus užsienio kalbų dalykų aprašų atnaujinimui. Jau minėtos problemos ir parengti pasiūlymai per studentų atstovus bus pristatomi Studijų programų komitetų posėdžiuose ir bus siekiama rasti bendrą sutarimą dėl užsienio kalbų dalykų aprašų atnaujinimo, atsižvelgiant į studentų ir kitų akademinės bendruomenės narių lūkesčius. Taip siekiame prisidėti prie studijų proceso kokybės gerinimo ir didesnio studentų pasitenkinimo studijomis.

 

VU IF rašto darbų metodinių nurodymų atnaujinimas.

Kita nerečiau VU Istorijos fakulteto akademinės bendruomenės narių minima problema yra pasenę ir neaiškūs rašto darbų metodiniai nurodymai, kuriais sunku naudotis studentams dėl svarbios informacijos trūkumo ar netikslumo. Besiaiškinant problemos mąstą buvo pastebėta, jog Istorijos fakulteto studentai nežino, kur rasti VU IF metodinius rašto metodus ir kaip jais naudotis, todėl dažnai kaip gero rašto darbo pavyzdžiu naudojasi kitų studentų darbais arba netgi kitų fakultetų rašto darbų metodiniais nurodymais. Kartu pastebima tendencija, jog daugelis dėstytojų studijų modulio metu atskirai pristatinėja, kaip rašomas rašto darbas, t.y. pateikia skirtingus rašto darbo metodinius nurodymus, kurie ne visada sutampa su oficialiai apibrėžtais. Taip studentai nėra užtikrinti, kaip teisingai reikia rašyti rašto darbus ir kartu kartoja tas pačiais klaidas, kaip vyresni tų pačių dalykų studentai.

 Šiai problemai spręsti VU SA IF išsikėlė tikslą pagal VU SA IF pasiūlymus atnaujinti VU Istorijos fakulteto rašto darbų metodinius nurodymus. Pirmiausia VU SA IF surinks VU IF akademinės bendruomenės nuomonę apie rašto darbų metodinių nurodymų tikslingumą ir naudą bei atliks kitų VU kamieninių padalinių rašto darbų metodinius nurodymų analizę. Susisteminus duomenis bus ruošiamos rekomendacijos VU IF rašto darbų metodinių nurodymų atnaujinimui. Problemą ir paruoštos rekomendacijos bus pristatomi VU IF tarybos posėdžio metu pabrėžiant tokių atnaujinimų svarbą kiekvienam akademinės bendruomenės nariui. VU IF rašto darbų metodinių nurodymų atnaujinimas prisidėtų ne tik prie studijų kokybės gerinimo, bet kartu ir efektyvintų studentų ir dėstytojų darbą. Studentui nebereikėtų ieškoti papildomos, rašto darbo metodiniuose nurodymuose nepateiktos informacijos, klausinėjant vyresnių kolegų ar dėstytojų, o dėstytojams nereikėtų atskirai kiekvieno modulio metu pristatinėti, kaip rašomas rašto darbas ir jie galėtų susitelkti į kitus dėstomo moduliu aspektus.

 

VU SA IF narių konsultavimo kompetencijų kėlimas.

Nors daug dėmesio skiriame visai Istorijos fakulteto bendruomenei kylančioms problemoms, nepamirštame, kad ir patys kaip studentus atstovaujanti organizacija turime tobulėti. Atsižvelgdami į susidariusią nuomonę apie VU SA IF tarp studentų bei VU IF administracijos pastebėjimus, buvo nuspręsta sutelkti dėmesį į VU SA IF konsultavimo kokybę. Benagrinėjant šią problemą buvo pastebėta, jog dažnai nariams pritrūksta konsultavimo kompetencijų praktinių veiklų, tad jų žinios išlieka teorinės. Taip pat neretai studentai nežino, kad gali kreiptis į VU SA IF narius ir vietoj to renkasi konsultacijas pas kursiokus. Dėl to atsiranda esminė problema – nepatikrintas, netikslingas kursiokų konsultavimas, kuris gali turėti ir neigiamų pasekmių tolimesniame studijų kelyje.

Būtent dėl tokių priežasčių VU SA IF iškėlė tikslą parengti praktinius VU SA IF narių konsultavimo kompetencijų kėlimo metodus ir juos pradėti įgyvendinti. Atsižvelgiant į VU SA IF konsultavimo patirtį turinčių buvusių ir esamų narių pastebėjimus bei VU SA Investicinio stiprinimo fondo pasiūlymus, bus rengiami VU SA IF narių konsultavimo kompetencijų kėlimo metodai. Tikimės šiuos metodus ne tik pradėti taikyti dar šiais studijų metais, bet kartu ir perduoti vėlesnėms kartoms ir taip užtikrinti jų tęstinumą bei stabilų VU SA IF narių konsultavimo kokybės gerinimą. Tai itin svarbu, nes tik VU SA narys suprantantis savo studijų procesą, suvoks pačios organizacijos esmę ir gebės atstovauti studentus. Taip pat šio tikslo įgyvendinimas reikšmingai pakeistų konsultavimą, jis taptų efektyvesniu ir kartu būtų išvengiama netikslingų konsultacijų. Vis dėlto bene svarbiausia tai, jog VU SA nariai gebėdami tinkamai konsultuoti, galės tiesiogiai įgyvendinti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės viziją – kurti aplinką savarankiškam studento tobulėjimui, nes padės studentams savarankiškai keliauti studijų keliu ir valdyti savo studijas.

 

Kaip pastebi VU SA IF pirmininkė Augustė Grakavinaitė paklausta apie MVP svarbą: „Darnus gyvenimas universitete ir sklandus studento studijavimas yra užtikrinamas, kai visi kokybiškai ties tuo dirba. Už tai, kad studentams kylančios problemos būtų išspręstos nėra atsakingas tik Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Istorijos fakultete pirmininkas ar jo komanda Už tai turėtų būti atsakingi visi akademinės bendruomenės nariai – tiek studentai, patys bandydami jas spręsti, tiek dėstytojai ir administracija. Dažnai problemos liečia ne tik studentus ar tik dėstytojus, bet ir bendrai akademinės bendruomenės narių visumą. Tačiau tiek studentai, tiek dėstytojai ir administracija nori kokybiškai kartu dirbti ir siekti gerų akademinių rezultatų. Todėl tenka ieškoti kompromisų, kurie ir užtikrina tinkamiausią problemos išsprendimo būdą ir taip padeda pasiekti bendrą tikslą – įgyvendinti kokybiškas, visų poreikius atliepiančias studijas.“