Metų veiklos planas

<< Grįžti į pradinį puslapį

Metų veiklos planas – tai vasara vykusių padalinio planavimų metu išsikelti tikslai ir gairės, siekiant išspręsti padalinyje kilusias problemas. Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės Istorijos fakultete nariai šią vasarą taip pat išgrynino VU IF akademinės bendruomenės nariams opiausias problemas bei kaip jas būtų galima išspręsti. Šių planavimų rezultatas – rugsėjo 26 d. VU SA Parlamente patvirtintas VU SA IF metų veiklos planas (MVP). Kviečiame susipažinti su VU SA IF MVP, iškeltais tikslais ir siekiamais rezultatais. 

Specialybės kalbų dėstymo Istorijos fakultete kokybės gerinimas

Susisteminus VU IF dviejų metų bendrąsias pusmečio apklausas, pastebėta, kad specialybės kalbų (lenkų ir rusų) dėstymas VU IF vertinamas vidutiniškai arba neretai ir prastai. Pagrindinės tokio neigiamo vertinimo priežastys – trumpas užsienio kalbų dėstymo laikotarpis ir dalykinių siekinių neorientavimas į Istorijos mokslą.

Stengdamiesi išspręsti iškilusią problemą, VU SA IF išsikėlė tikslą atnaujinti specialybės kalbų dalykų (modulių) aprašo siekinius taip, kad studentai gebėtų skaityti, suprasti ir analizuoti dalykinius tekstus, parašytus užsienio kalba.

Atsižvelgdami į surinktą nuomonę iš studentų ir dėstytojų, dėstančių studijų dalykus, kuriuose aktualu gerai mokėti užsienio kalbas mokslinės literatūros bei šaltinių originalų kalba nagrinėjimui ir interpretavimui, VU SA IF paruoš pasiūlymus užsienio kalbų dalykų aprašų atnaujinimui. Jau minėtos problemos ir parengti pasiūlymai per studentų atstovus bus pristatomi Studijų programų komitetų posėdžiuose ir bus siekiama rasti bendrą sutarimą dėl užsienio kalbų dalykų siekinių atnaujinimo, atsižvelgiant į studentų ir kitų akademinės bendruomenės narių lūkesčius. Taip siekiame prisidėti prie studijų proceso kokybės gerinimo ir didesnio studentų pasitenkinimo studijomis.

Studijų įvado modulio apraše nurodytų temų atnaujinimas

Diskusijų su studentais metu atkreipėmė dėmesį į tai, kad VU IF studentų tarpe vyrauja įvairios nuomonės apie Studijų įvado modulį. Pastebėjome, jog, nors dauguma modulį vertina teigiamai, vis dėlto teigia, kad Studijų įvado metu susidūrė su tam tikrais modulio trūkumais, pavyzdžiui, netolygiu krūviu.

Siekdami išspręsti šią problemą, VU SA IF išsikėlė tikslą atnaujinti Studijų įvado (KIA ir Istorijos studijų programų) modulio (dalyko) apraše nurodytas temas, kad šios būtų detalizuotos, atitiktų studijų siekinius ir tolygų mokymosi krūvį.

Atsižvelgiant į dėstytojų ir studentų išsakytą nuomonę, VU SA IF išrašys Studijų įvado modulio problemas ir parengs atnaujinto modulio aprašo pavyzdį. Problema bei parengtas aprašo pavyzdys bus pristatomi Studijų programų komitetų posėdžiuose, kuriuose sieksime rasti bendrą susitarimą dėl Studijų įvado modulio aprašo temų atnaujinimo. Tokiu būdu siekiame optimizuoti Studijų įvado modulį, kad studentai būtų patenkinti savo studijomis.